شرایط عضویت کتابخانه به زیستن


 

 یک قطعه عکس
 کارت شناسایی معتبر عکس‌دار
 مبلغ 10/000 تومان برای هر ماه عضویت
 مبلغ 20/000 تومان حق امانی که پس از انقضای عضویت مسترد می‌شود.
شایان ذکر است که کتابخانه مجهز به فضای مطالعه مجزا برای خانم‌ها و آقایان می‌باشد.

 

در هر نوبت مراجعه می‌توانید 2 کتاب – 10 کتاب کودک – 2 عدد CD به مدت دو هفته به امانت ببرید و در صورت لزوم می‌توانید به مدت یک هفته امانت خود را تمدید نمائید. 

 DNN